Oxojobs allmänavillkor
Senast uppdaterat 16 juni 2021Genom att använda Clintelica AB:s tjänster eller genom att skapa konto på oxojob.com eller oxojob.se ingår du ett rättsligt bindande avtal med Clintelica AB ("Clintelica"), som är domänansvarig för dessa webbplatser. Clintelica är registrerat enligt Sveriges lagar och har sin huvudsakliga verksamhet på Forumvägen 14, 13153, Nacka, Sverige, organisationsnummer 556744-0168.

Genom att du använder en av Clintelicas webbplatser eller skapar samt uppdaterar ditt konto och din profil bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av innehållet på webbplatsen. Om du inte godkänner dessa villkor, ska du inte använda Oxojob eller/och Clintelicas tjänster.

1. Användning av webbplatsen och tjänsterna
Webbplatsen innehåller databaser, t.ex. samlingar av namn och adresser, som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen. Webbplatsen innehåller också texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag. För att vara berättigad att bli eller vara användare av Clintelicas webbplatser måste du vara 13 år eller äldre. Om du är minderårig enligt gällande lag måste du använda tjänsterna och webbplatsen under överinseende av en förälder, vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen. Det förbjudet att utan Clintelicas samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Clintelicas webbplatser. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt. Det är inte tillåtet att använda publicerade personuppgifter för kommersiellt syfte, för direktreklam eller oönskad e-post. Du får inte använda Clintelicas tjänster och/eller webbplatser om du är en konkurrent till Clintelica eller avser att använda tjänsterna av skäl som konkurrerar med Clintelica.

Med hänsyn till din användning av tjänsterna samtycker du till:
(a) att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt uppmaningarna från tjänsternas registreringsformulär ("registreringsdata") och
(b) underhålla och omedelbart uppdatera registreringsdata för att hålla det sant, korrekt, aktuellt och fullständigt.

Du intygar och garanterar att du har rätt att lämna eller ladda upp all information som du tillhandahåller Clintelica och att informationen är korrekt, inte konfidentiell och att den inte strider mot avtalsmässiga begränsningar eller andra tredjepartsrättigheter. Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller om Clintelica har rimlig anledning att misstänka att sådan information är felaktig eller att den strider mot avtalsmässiga begränsningar eller andra tredjepartsrättigheter har Clintelica rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra skapa ett nytt konto till dig. Clintelica strävar efter att i möjligaste mån se till att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Clintelica lämnar emellertid inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av Clintelicas webbplatser har inte rätt att gentemot Clintelica göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på någon av Clintelicas webbplatser.

2. Otillåten användning av Clintelicas webbsidor eller tjänster
Du samtycker till att du endast kommer att använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med detta avtal eller med tillämpliga lagar och regler. Du samtycker till att INTE använda tjänsten för att:
(a) överföra eller lägga upp innehåll som är olagligt, skadligt, hotande, kränkande, trakasserande, hotfullt, krångligt, ärekränkande, vulgärt, obscent, invaderande av andras integritet, hatisk eller ras, etniskt eller på annat sätt anstötligt.
(b) ladda upp, posta, e-posta, skicka via SMS eller på annat sätt överföra innehåll som bryter mot patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller någon annan parts rättigheter.
(c) ladda upp eller på annat sätt överföra material som innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning.
(d) störa tjänsten eller de servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsten.
(e) utan samtycke från den berörda personen, samla in eller lagra personuppgifter om andra användare eller om personer vars namn och kontaktuppgifter förekommer i platsannonser.
(f) vidarebefordra någon kontakt från en arbetsgivare till någon agent, förmedling eller annan tredje part;
(g) trakassera, initiera eller godkänna trakasserier av någon grupp, något företag eller någon person.
(h) söka utverka lösenord eller personligt identifierbar information från andra användare.
(i) begära inloggningsinformation eller få åtkomst till ett konto som tillhör någon annan eller dela ditt användarkonto med någon annan.
(j) använda skript eller programvaror som genererar automatiska operationer / data på webbplatsen eller som annars används för att komma åt data utan uttryckligt skriftligt medgivande från Clintelica., som t.ex. programvaror som används till webbskrapning.
(k) spara, kopiera, reproducera, distribuera innehåll från webbplatsen och / eller tjänsterna för konkurrensändamål.
(l) sälja eller på annat sätt använda innehållet för kommersiell nytta.
(m) använda Oxojob eller Clintelicas tjänster i olagligt syfte eller för någon kriminell åtgärd.

Clintelica ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på Clintelicas webbplatser och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Clintelica förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, radera ditt konto och all din information från Clintelicas databaser om
a) du inte loggar in på ditt konto under en period som är längre än ett år eller
b) om du bryter mot Clintelicas användarvillkor.
Vid otillåten användning kan Clintelica komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Otillåten användning kan under vissa förutsättningar leda till att användaren åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt skadestånd. Otillåten användning kan i vissa fall även leda till att användaren döms till böter eller fängelse i högst två år.
Meddela oss genom att skriva till Clintelica, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@oxojob.com om du anser att något material som finns på någon av Clintelicas webbplatser bryter mot lag eller mot Clintelicas användarvillkor.

3. Clintelicas anvar
All information, data, text, programvara, fotografier, grafik, video, meddelanden, länkar till tredjepartssajter eller annat material ("Innehåll"), inkluderat i och / eller på webbplatsen, tjänsterna och / eller annan information eller tjänsten som tillhandahålls på eller av webbplatsen och / eller tjänsterna har endast gjorts tillgänglig för vägledning. Innehållet på Oxojob eller i Clintelicas tjänster kan innehålla felaktigheter eller typografiska misstag. Clintelica ger inga garantier för riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av Innehållet på webbplatsen och / eller tjänsterna. Clintelica lämnar inga garantier för att webbplatsen innehåller alla jobb eller att alla jobb är korrekt indexerade. Användning av alla Clintelicas webplater samt tjänster sker helt och hållet på egen risk. Din användning av Innehållet sker därför helt på egen risk. Du erkänner att Clintelica inte ansvarar för tredje parts innehåll på webbplatsen och att Clintelica inte kan säkerställa att material som presenteras på Internet är lagligt. Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för din bekvämlighet och Clintelica ansvarar inte för innehållet, noggrannheten eller tillförlitligheten på någon tredje parts webbplats.

Du bekräftar också att genom att trycka på knappen "Ansök" på webbplatsen omdirigeras du bara till en tredje parts webbplats och du ansöker inte om något jobb. Clintelica lämnar inga garantier över funktionaliteten och tillförlitligheten för "Ansök" -knappen och att genom att trycka på "Ansök" -knappen omdirigeras du till en tredje parts webbplats. Om du omdirigeras till en tredje parts webbplats gör Clintelica inga garantier för att länken du riktar dig till genom att trycka på knappen "Ansök" är rätt länk eller att länken fungerar som den ska. Du bekräftar att Clintelica inte ansvarar för något innehåll som har angetts, laddats upp eller sparats av någon användare. Clintelica ger inga garantier för webbplatsen eller tjänsterna, är fria från fel eller fungerar utan avbrott eller att webbplatsen och / eller innehållet, inklusive länkar på webbplatsen, är fria från infektion av virus eller något annat som har förorenande eller destruktiva egenskaper. Clintelica kan när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, tjänsterna (eller någon del därav) med eller utan föregående meddelande. I händelse av avbrytande av tjänsterna kan Clintelica inte garantera att informationen som du laddat upp eller på något annat sätt tillhandahållit Clintelica via webbplatsen har sparats.

I den utsträckning lagen tillåter, ska under inga omständigheter Clintelica, deras leverantörer eller någon tredje part omnämnd på någon av Clintelicas hemsidor vara ansvarigt för någon direkt, indirekta, skada eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till, förlust av data eller vinst, inklusive skador till följd av förlorade anställningsmöjligheter, som härrör från användningen eller oförmågan att använda tjänsterna och / eller webbplatsen, även om Clintelica har underrättats om möjligheten till sådana skador. Om din användning av webbplatsen och / eller tjänsterna leder till behov av service, reparation eller korrigering av utrustning eller data, tar du kostnaderna för det. Under inga omständigheter kommer Clintelica på något sätt att hållas ansvarigt för något innehåll på webbplatsen eller någon tredje parts webbplats som tjänsterna riktade dig till, inklusive, men inte begränsat till, för eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller för förlust eller skador av något slag som uppkommit till följd av användningen av innehåll som publiceras, mailas eller på annat sätt överförs via tjänsten.

Du samtycker till att hålla Clintelica skadelös för alla skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga avgifter för advokater och andra yrkesverksamma) som uppkommit till följd av brott mot skyldigheterna enligt detta avtal och / eller din användning av webbplatsen och / eller tjänsterna.

4. Uppsägning
Du kan säga upp detta avtal, av någon eller ingen anledning, när som helst, med varsel till Clintelica. Om du vill säga upp avtalet och avsluta ditt konto hos Oxojob ska du skicka ett mejl till info@oxojob.com i vilket du uttryckligen begär detta. Uppsägningen av ditt konto kommer att gälla fr.o.m. första dagen i kalendermånaden som följer ditt meddelande till Clintelica gällande uppsägningen (t.ex. om du meddelar Clintelica att du vill säga upp avtalet den 14 mars, uppsägningen kommer att gälla fr.o.m. den 1 april). En av konsekvenserna till att du säger upp avtalet med Clintelica för ditt Oxojob-konto är att din tillgång till Oxojob blir inaktiverad samt att all din kontoinformation, inklusive sparade CVs, nätverkskontakter och e-postlistor, kommer att märkas som raderad i och kan bli raderad från Clintelicas databaser. Information kan fortsätta vara tillgänglig under en viss tidsperiod beroende på förseningar i genomförande av sådana raderingar i Clintelicas servrar.

Om du har en sponsrad licens och den part som betalar för ditt Oxojob premiumkonto beslutar att inte förlänga din premiumlicens kommer din tillgång till alla Oxojob premiumtjänster att avslutas.

Som en förutsättning för din användning av Oxojob förbinder du dig att inte använda Oxojob för att göra intrång i immateriella rättigheter tillhörande någon annan. Clintelica förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och blockera din åtkomst till Oxojob om du gör intrång i upphovsrätt, eller andra immateriella rättigheter, tillhörande någon annan. Clintelica förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, vidta dessa åtgärder att begränsa din åtkomst till Oxojob och/eller avsluta ditt konto när som helst, enligt egen bedömning, om du gör intrång i någon form av immateriell rättighet tillhörande någon annan, vare sig det är en engångs- eller upprepad företeelse, med eller utan föregående meddelande, och utan något ansvar gentemot användaren som avstängs eller vars åtkomst blockeras.

5. Tillämplig lag
Villkoren häri skall tolkas enligt svensk rätt. Svenska domstolar skall ha exklusiv domsrätt över tvister under dessa villkor. Om någon del av villkoren av behörig domstol befinns vara ogiltiga, ska ogiltigheten i denna del inte påverka giltigheten i resterande delar av villkoren, vilka ska förbli i full kraft och gällande mellan parterna. Inget avstående från någon bestämmelse i villkoren ska anses innebära ett vidare eller fortsatt avstående från sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse.