Oxojobs integritetspolicy
Senast uppdaterat 16 juni 2021Genom att skapa konto på oxojob.com eller oxojob.se ingår du ett rättsligt bindande avtal med Clintelica AB ("Clintelica"), som är domänansvarig för dessa webbplatser. Clintelica är registrerat enligt Sveriges lagar och har sin huvudsakliga verksamhet på Forumvägen 14, 13153, Nacka, Sverige, organisationsnummer 556744-0168.

Genom att du skapar eller uppdaterar ditt konto och din profil accepterar du frivilligt Oxojobs användarvillkor samt villkoren i Oxojobs integritetspolicy. Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och Clintelica.

Oxojobs integritetspolicy

Genom att digitalt bekräfta att du läst och godkänt Oxojobs integritetspolicy lämnar du Clintelica ett frivilligt och informerat samtycke till att Clintelica ska behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges i Oxojobs interitetspolicy.

Det är av yttersta vikt för oss att skydda dina personuppgifter. Oxojobs integritetspolicy har därför tagits fram i syfte att bibehålla en hög skyddsnivå för den personliga integriteten. Genom denna policy, och i enlighet med tillämplig lagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (Förordning (EU) 2016/679, ”GDPR”) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar i Sverige säkerställer vi integriteten för våra kunder och användare.
Denna integritetspolicy gäller för samtliga produkter och tjänster som tillhandahålls av Clintelca, inklusive webbplatser och mobila applikationer. Vissa produkter och tjänster som tillhandahålls av Clintelica kan emellertid omfattas av särskilda villkor avseende behandlingen av personuppgifter.

1. Sammanfattning av våra rutiner för databehandling
Clintelica samlar in personuppgifter i syfte att kommunicera med och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare i enlighet med de avtal vi har ingått samt att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster. Vi samlar även in personuppgifter för att kunna erbjuda dig kundanpassat innehåll. Utöver detta samlas personuppgifter in i syfte att tillhandahålla och administrera din tillgång till tjänster samt att besvara kundserviceärenden och korrigera fel.
Clintelica behandlar enbart dina personuppgifter för de ändamål för vilka de samlats in samt i enlighet med denna integritetspolicy och relevant lagstiftning.

2. Vilka uppgifter samlas in?
Clintelica samlar in personlig information på följande sätt:

- För att du ska kunna ha tillgång till Clintelicas onlinetjänster måste du ha ett konto på en av Clintelicas webbsidor. När du skapar ett konto anger du ditt namn och e-postadress och du ställer in ett lösenord. Denna information är nödvändig för att du ska kunna logga in dig på webbplatsen. Om du använder ditt Facebook- eller Twitter-konto för att registrera dig får vi inte dina Facebook- eller Twitter-lösenord. Vi kan dock få information från din profil som du valt att dela med oss under registreringsprocessen. Clintelica samlar och behandlar dessa uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig och behandla kundärenden och tjänster som tillhandahålls av Oxojobs kundservice.

- Genom att skapa en profil kan vi anpassa våra tjänster och föreslå dig jobbmöjligheter som matchar dina kunskaper samt nuvarande och tidigare erfarenhet. Att skapa en profil är valfritt hos Oxojob. För att matchas mot jobb måste du dock ha en profil. När du skapar en profil eller när Clintelica skapar en profil åt dig, samlar vi från dig följande uppgifter: namn, e-postadress, telefon, nuvarande och tidigare jobb, utbildning, kön, plats, färdigheter samt information om den typen av jobb som du är intresserad av. Genom att frivilligt lämna dessa uppgifter till Clintelica samtycker du till att Clintelica behandlar dessa uppgifter på det sättet som beskrivs i Oxojobs integritetspolicy.

- När du skapar eller laddar upp ditt CV eller andra dokument du tycker är relevanta för att söka jobb, samlas det information om till exempel dina tidigare jobb, utbildning, prestationer, färdigheter, intressen, hobbyer, karriärmål och eventuell kontaktinformation. Genom att frivilligt lämna dessa uppgifter till Clintelica samtycker du till att Clintelica behandlar dessa uppgifter på det sättet som beskrivs i Oxojobs integritetspolicy.

- Clintelica samlar in information om hur du som användare använder våra produkter och tjänster i syfte att visa anpassat innehåll och platsannonser för dig samt i syfte att fastställa framtida efterfrågan för att utveckla våra produkter och tjänster, göra dem mer användarvänliga, kontrollera att de fungerar korrekt och tillhandahålla information om avbrott. Det kan t.ex. vara fråga om information om din elektroniska utrustning, till exempel mobil, dator och surfplatta, samt om din internetuppkoppling. Denna information omfattar sådan som genereras av serviceloggar och andra verktyg, däribland ditt operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Sådan information samlas exempelvis in med hjälp Google analytics, Adobe Analytics och Google Firebase Crashlytics, samt med hjälp av cookies som inte innehåller personuppgifter.
Clintelica behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med relevant integritetslagstiftning. När du skapar ett konto på en av Clintelicas webbplatser eller applikationer begär vi att du samtycker till behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter när det krävs för att fullgöra avtalet med dig och behandla kundärenden och tjänster som tillhandahålls av Oxojobs kundservice. Vi behandlar också dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse. Informationen om din elektroniska utrustning behandlas med stöd av berättigat intresse, GDPR 6 (1) (f), och informationen raderas tre år efter att informationen samlats in. När det gäller de andra personuppgifterna, sparar Clintelica dem så länge det krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. När dina personuppgifter inte längre är relevanta för de syften för vilka de samlats in, raderar vi eller anonymiserar vi dem, inklusive eventuella loggar och annan säkerhetskopiering.
Clintelica säljer inte information om dig till tredje part. Vi lämnar inte ut någon av dina personuppgifter till annonsörer. Clintalica kan dock överföra personuppgifter till underleverantörer om vi bedömer det som nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund eller användare. Clintelica anlitar endast underleverantörer som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i gällande dataskyddslagstiftning och säkerställer att dina rättigheter skyddas.
Clintelica kan lämna ut personuppgifter till en tredje part såsom polisen eller annan offentlig myndighet vid en brottsutredning eller om Clintelica på annat sätt är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter enligt lag eller beslut från en offentlig myndighet.
Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Under vissa omständigheter har du rätt att:

- begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter;
- begära begränsning av behandlingen som rör dig;
- invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
- begära dataportabilitet av dina personuppgifter;
- när som helst återkalla ditt samtycke (detta påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades); samt
- inge klagomål till en tillsynsmyndighet, i Sverige tillsynsmyndighet är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Vi har en lagstadgad skyldighet att säkerställa att din information förvaras korrekt och är uppdaterad. Vi uppmanar dig att hjälpa oss att uppfylla denna skyldighet genom att se till att du informerar oss om eventuella förändringar av din information/dina preferenser genom att kontakta oss på info@oxojob.com. Om du vill få information om vilka personuppgifter som Clintelica har om dig och om du vill att vissa eller alla dina personuppgifter ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss på info@oxojob.com.

3. Känslig information och personer under 13 år
Clintelica samlar aldrig in eller behandlar personuppgifter som kan anses känsliga, såsom information om din hälsa. Våra tjänster är inte avsedda att användas av personer under 13 år och Clintelica samlar inte med avsikt in personuppgifter om någon under denna åldersgräns. Om du får reda på att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss utan ditt samtycke, var god kontakta oss på info@oxojob.com.

4. Säkerhet och integritet
Webbplatser som ägs och kontrolleras av Clintelica har hög säkerhetsnivå som ämnar skydda de personuppgifter som är under Clintelicas kontroll. Clintelica behandlar endast personuppgifter i de syften för vilka de samlats in och som angetts ovan. Clintelica har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter så att endast behöriga personer får tillgång till personuppgifterna. Personuppgifter är endast tillgängliga för behöriga anställda som innehar en befattning som kräver att de behandlar personuppgifter för att utföra sitt arbete. Personuppgifter behandlas inte längre än vad som krävs för det aktuella syftet. Vi behandlar dina personuppgifter på servrar inom EU/EES.

5. Utgivningsbevis
Den svenska webbplatsen www.oxojob.com har från Myndigheten för radio och tv erhållit ett intyg om att inga upphovsrättsliga hinder för publicering föreligger. Detta innebär att webbplatsen är skyddad enligt yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469). Till följd av detta skydd gäller inte GDPR för publiceringen av personuppgifter på webbplatsen, om en sådan tillämpning skulle bryta mot yttrandefriheten. För mer information om utgivarens ansvar, se https://www.mprt.se/regelverk/utgivningsbevis/

6. Externa länkar
Clintelicas webbplatser och mobilappar kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som inte kontrolleras av Clintelica. Om du klickar på en länk till en extern webbplats rekommenderar vi att du läser den information om behandling av personuppgifter och användningen av cookies som gäller för den externa webbplatsen.

7. Cookies and Web Beacons
Såsom alla andra webbplatser använder vi "cookies". Dessa cookies används för att lagra information om t.ex. användarens preferenser och sidorna på webbplatsen som användaren öppnat. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa webbinnehållet baserat på användarens webbläsartyp och / eller annan information.

8. Ändringar av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Vi rekommenderar därför att du besöker denna sida regelbundet för att läsa den senaste versionen av integritetspolicyn. Datumet på den senaste versionen visas högst upp på integritetspolicyn.

9. Kontakta oss
Om du har några frågor om vår dataskyddspolicy, kontakta Oxojobs kundtjänst på info@oxojob.com.